موسسه صندوق فولاد ایران

تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش 12 پلاک 54
کد پستی: 1511774931

روسای امور بازنشستگی

روسای امور بازنشستگی

 

رئیس امور بازنشستگی اصفهان                            شاهرخ بهبودی مقدم

 

سرپرست امور بازنشستگی  کرمان                          علی جعفری

 

سرپرست امور بازنشستگی تهران

 

سرپرست امور بازنشستگی زیرآب                            مجتبی هدایت پور

 

سرپرست امور بازنشستگی  اهواز                              امید کاظمی

 

رئیس امور بازنشستگی شاهرود                            علیرضا جرجانی

 

سرپرست امور بازنشستگی  بافق                          جواد حبیبیان بافقی