موسسه صندوق فولاد ایران

تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش 12 پلاک 54
کد پستی: 1511774931

منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی

بازنشستگان و مشارکین صاحبان اصلی صندوق اند و هدف همه همکاران جلب رضایت آنان براساس رعایت حقوق اساسی ایشان است. با پای بندی به خط مشی و منشور اخلاقی، در قبال صاحبان اصلی صندوق پاسخگو و متعهد به ایفای وظایف خواهیم بود. بنابر این وظایف اخلاقی صندوق در قبال متعاملین بویژه صاحبان اصلی بشرح ذیل در سرلوحه تدبیر و اقدامات قرار خواهد داشت.

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱

 

 • صیانت و ارتقاء ارزش دارایی های بازنشستگان

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۲

 

 • شفافیت اطلاعات جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع صندوق

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۳

 

 • مسئولیت پذیری اجتماعی جهت ایجاد سلامت مالی و اداری

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۴

 

 • پرهیز از انجام هزینه های اضافی ، غیرضروری و نامعقول و رعایت اصل مصرف بهینه درتخصیص منابع

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۵

 

 • برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع بویژه بازنشستگان محترم با هدف حفظ تکریم ارباب رجوع

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۶

 

 • رعایت اصل شایسته سالاری جهت انتصابات مسئولین و کارکنان صندوق

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۷

 

 • تسهیل گر(هدایت گر به جای مجری)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۸

 

 • ماموریت محور (به جای سازمان محور)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۹

 

 • آینده نگر (پیشگیری به جای درمان)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۹

 

 • ارباب رجوع مدار(مردم سالار به جای دیوان سالار)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۰

 

 • غیرمتمرکز(به جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۱

 

 • رقابت گرا (متناسب با تغییرات محیط کسب و کار)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۲

 

 • نتیجه گرا (تاکید بر ستاده ها)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۳

 

 • توانمندساز (توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۴

 

 • قانون مدار (قانون اساسی، قوانین برنامه ، قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 

 

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱۵
 • اخلاق مدار (تاکید بر اخلاق حرفه ای)