آگهی تجدید مناقصه عمومی

مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه ۹۸/۱۲/۲۱

محل دریافت اسناد: بلوار شهیدآیت ا…صدوقی- شرکت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تاریخ تحویل پاکت­ها:مورخه ۹۹/۰۱/۰۹

تاریخ گشایش پاکت­ها:بازگشائی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه ۹۹/۰۱/۱۰و بازگشائی پاکت

الف و ج مورخ ۹۹/۰۱/۱۱مبلغ خریداسناد: ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

تلفن تماس:۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.