آگهی تجدید مزایده عمومی

مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

موضوع مزایده:فروش ۱۰۰۰۰ تن زغالسنگ حرارتی معدن ابنیل.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه ۹۸/۱۲/۰۴

محل دریافت اسناد:بلوار شهیدآیت ا…صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمین شرکت در مزایده:مبلغ ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه ۹۸/۱۲/۱۳

تاریخ گشایش پاکتها:مورخه ۹۸/۱۲/۱۴

مبلغ خرید اسناد: ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

تلفن تماس:۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.