آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

اطلاعات دارو درمان

اطلاعات دارو درمان

 

فرانشیز: سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی و تشخیصی سرپایی  گروه ۱۰ به بالا ۱۰ درصد و گروه کمتر از ۱۰، ۵ درصد و  بستری بیماران ۵ درصد طبق کتاب ارزش های نسبی و تعرفه ملاک عمل موسسه، می باشد.

 

برای مثال: چنانچه هزینه بستری و جراحی در یک بیمارستان خصوصی ۱۰۰ میلیون تومان باشد و طبق کتاب ارزش نسبی تعرفه متعلقه ۴۰ میلیون تومان باشد ، ۵ درصد به رقم ۴۰ میلیون تومان تعلق می گیرد (یعنی موسسه ۹۵ درصد از ۴۰ میلیون تومان را به بیمار و یا طرف قرارداد پرداخت می نماید) و ۶۰میلیون باقی مانده را خود بیمار می بایست پرداخت کند. در حالیکه اگر همین بیمار برای بستری و جراحی به بیمارستان دولتی مراجعه نماید ، بطور مثال هزینه درمان او ۵۰ میلیون تومان می شود و طبق محاسبات  ذکر شده، فقط ۱۰ میلیون تومان بعلاوه فرانشیز مربوطه را بیمار شخصا پرداخت می نماید.

 

به چه بیماری هایی صعب العلاج گفته می شود؟

 

صعب العلاج به بیماری هایی گفته می شود که حیات بیمار را تهدید نموده و منجر به ناتوانی جسمی و روحی گردیده و برای مدت طولانی هزینه های سنگین مادی و معنوی را به مستمری بگیر تحمیل می نماید.

توجه:

تشخیص صعب العلاج بودن بیماری بر عهده  شورای پزشکی و یا کمیسیون عالی پزشکی صندوق بوده و هرگونه نظریه پزشکان و یا کمیسیون های دیگر سازمان ها، صرفا با تایید کمیسیون موسسه قابل قبول می باشد.

 

 • هزینه های درمان بیماری های صعب العلاج مورد تایید موسسه ، مطابق با تعرفه های مصوب صندوق و به طور کامل و بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت است.
 •  
 • هزینه های داروی بیماران صعب العلاج نیز به طور کامل طبق کتاب ارزش های نسبی و تعرفه ملاک عمل موسسه قابل پرداخت است.

حق السهم مشارکت در امر درمان، یعنی  همه مستمری بگیران  طبق دستورالعمل اجرایی خدمات درمانی، بهداشتی و کمیسیون های پزشکی ملزم به پرداخت سهم مشارکت در امر درمان خود و خانواده خود می باشند.

 

تبصره:  حق السهم مشارکت در امر درمان مشمول همه مستمری بگیران به اسثناء جانبازان و خانواده های شهدا می باشد ( تاریخ اجرا جهت جانبازان و خانواده های محترم شهدا از اسفند ماه سال ۱۳۹۷).

 

کمک هزینه نگهداری: کمک هزینه ای است که ماهیانه به بازنشستگان، از کارافتادگان و همسر و فرزندان پس از بررسی سوابق و مدارک درمانی افراد مذکور، انجام معاینات لازم و تصویب کمیسیون های پزشکی صندوق پرداخت خواهد شد.

 

 • به بازنشستگان و از کار افتادگان و همسران متوفی که بیش از یک فرزند معلول تحت تکفل داشته باشند، به تمام افراد واجد شرایط وی ( همه کودکان معلول) کمک هزینه نگهداری پرداخت می شود.
 • خانواده دریافت کننده کمک هزینه نگهداری، موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ بهبود و یا فوت مشمول دریافت کمک هزینه، مراتب را به صندوق اطلاع دهد. در غیر این صورت معادل سه برابر مبلغ اضافه دریافتی ، برای هر ماه از مستمری مربوطه حسب مورد کسر خواهد شد.
 • ازدواج فرزندان ذکور موجب قطع کمک هزینه نگهداری نمی گردد.
 •  

تبصره: از بهمن ماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰ درصد کمک هزینه نگهداری مستمری بگیران تحت پوشش درمان موسسه افزایش یافت.

 

تعرفه های درمانی و بهداشتی: تعرفه هایی است که هر ساله برای خدمات مختلف درمانی و بهداشتی اعم از سرپایی، بستری، تشخیصی و امثالهم توسط کمیسیون عالی پزشکی صندوق تهیه و با پیشنهاد معاون فنی و عملیات  و تایید مدیر عامل صندوق ابلاغ و قابل اجرا می باشد.

 

پرداخت هزینه های ذیل در تعهد صندوق نمی باشد:

 

 • اعمال جراحی برای زیبایی.
 •  
 • هزینه های مربوط به لوازم آرایشی و زیبایی.
 •  
 • هزینه های مربوط به خودکشی.
 •  
 • هزینه های مربوط به ضرب و جرح و تصادفات و عوارض آن ها.
 •  
 • هزینه های سوء مصرف مواد و عوارض آن ها.
 •  

تبصره۱: در موارد خاص در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با نظر کمیسیون عالی پزشکی صندوق خواهد بود.

 

تبصره ۲: هزینه درمان های تحقیقاتی قابل پرداخت نیست.

 

چه مواردی به کمیسیون پزشکی ارجاع داده می شود؟

 

 • اتخاذ تصمیم در مورد تعیین درصد معلولیت برای استفاده مشمولان از کمک هزینه نگهداری.
 •  
 • اتخاذ تصمیم در مورد از کارافتادگی کلی فرزندان ذکور برای صدور دفترچه های درمانی و برقراری حقوق وظیفه.
 •  
 • تشخیص و تطبیق بیماران صعب العلاج بر اساس جدول مصوب بیماری های صعب العلاج و پیشنهاد به کمیسیون عالی پزشکی در مورد بیماری های صعب العلاج جدید برای اصلاح جدول مصوب.
 •  
 • اتخاذ تصمیم در مورد مشمول استفاده از پوشینه
 •  
 • اتخاذ تصمیم در مورد وجود توجیه علمی برای استفاده از داروی خارجی

شرایط اعزام بیمار ( بیمارای که درمان او تحت پوشش موسسه است) به مراکز مجهزتر در استان های دیگر: در صورت تایید پزشک معتمد و صدور معرفی نامه، اعزام بیمار به مراکز مجهز تر در استان های دیگر قابل اجرا خواهد بود. افراد دارای مجوز مستندات هزینه ایاب و ذهاب خود را به مرکز درمانی مربوطه ارائه داده تا  طبق تعرفه هزینه محاسبه و پرداخت گردد.

دارو: هزینه دارو بر اساس سایت وزارت بهداشت که مرتبا به روز رسانی می گردد، قابل پرداخت است.

 

 • هزینه داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند پرداخت نخواهد شد.
 •  
 • هزینه ویتامین ها در صورت عدم وجود توجیه علمی، قابل پرداخت نمی باشد.

دفترچه: با توجه به ارزش و اعتبار دفترچه درمانی، افراد ملزم هستند در حفظ و صیانت از دفترچه درمانی خود کوشا باشند. در صورت مفقود شدن دفترچه یا سوء استفاده از آن، جبران خسارت و انفصال از خدمات درمانی قطعی است.