آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی

بازنشستگان و مشارکین صاحبان اصلی صندوق اند و هدف همه همکاران جلب رضایت آنان براساس رعایت حقوق اساسی ایشان است. با پای بندی به خط مشی و منشور اخلاقی، در قبال صاحبان اصلی صندوق پاسخگو و متعهد به ایفای وظایف خواهیم بود. بنابر این وظایف اخلاقی صندوق در قبال متعاملین بویژه صاحبان اصلی بشرح ذیل در سرلوحه تدبیر و اقدامات قرار خواهد داشت.

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران

منشور اخلاقی صندوق فولاد ایران ۱
 • صیانت و ارتقاء ارزش دارایی های بازنشستگان

  شفافیت اطلاعات جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع صندوق

  مسئولیت پذیری اجتماعی جهت ایجاد سلامت مالی و اداری

  پرهیز از انجام هزینه های اضافی ، غیرضروری و نامعقول و رعایت اصل مصرف بهینه درتخصیص منابع

  برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع بویژه بازنشستگان محترم با هدف حفظ تکریم ارباب رجوع

  رعایت اصل شایسته سالاری جهت انتصابات مسئولین و کارکنان صندوق

  تسهیل گر(هدایت گر به جای مجری)

  ماموریت محور (به جای سازمان محور)

  آینده نگر (پیشگیری به جای درمان)

  ارباب رجوع مدار(مردم سالار به جای دیوان سالار)

  غیرمتمرکز(به جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی)

  رقابت گرا (متناسب با تغییرات محیط کسب و کار)

  نتیجه گرا (تاکید بر ستاده ها)

  توانمندساز (توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)

  قانون مدار (قانون اساسی، قوانین برنامه ، قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

  اخلاق مدار (تاکید بر اخلاق حرفه ای)