آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

چه گروه هایی از سالمندان باید بیش از همه نگران کرونا باشند؟