آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

مناقصه انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر

مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر

مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه ۹۹/۰۹/۱۹

محل دریافت اسناد: بلوار شهیدآیت ا…صدوقی- شرکت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ۴.۵۴۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال.

تاریخ تحویل پاکت­ها:مورخه ۹۹/۰۹/۲۹

تاریخ گشایش پاکت­ها:بازگشائی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه ۹۹/۰۹/۳۰و بازگشائی پاکت الف و ج مورخ ۹۹/۱۰/۰۱

 مبلغ خریداسناد: ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

ضمنا این آگهی درسایتwww.coal.kr.irدردسترس می­باشد.

تلفن تماس:۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶.