آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) نبش خیابان 12 پلاک 54

پروژه ها

آگهی فراخوان جذب اشخاص واجد شرایط جهت مشارکت در داروخانه بازنشستگان البرز شرقی (شاهرود)

آگهی فراخوان جذب اشخاص واجد شرایط جهت مشارکت در داروخانه بازنشستگان البرز شرقی (شاهرود)

آگهی مزایده داروخانه درمانگاه شبانه روزی فولاد

آگهی مزایده داروخانه درمانگاه شبانه روزی فولاد

آگهی جذب پیمانکار تامین نیرو

آگهی جذب پیمانکار تامین نیرو

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در فیزیوتراپی شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

آگهی جذب اشخاص واجد شرایط مشارکت در آزمایشگاه شرکت شسبد

واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد شرکت شسبد

واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد شرکت شسبد

مناقصه انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر

مناقصه انجام عملیات حفاری معدن آبنیل به میزان ۶۰۰۰ متر